Datos Identificativos do Titular da Páxina Web:

De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE).

Obligaciones de información general establecidas en el artículo 10 de la LSSI.

Obrigacións de información xeral establecidas no artigo 10 da  LSSI.

A presente política regula o acceso e o uso do sitio https://www.fatimariveiro.es/   propiedade de:

FATIMA RIVEIRO ARJOMIL

N.I.F.: 79335440E

Dirección: RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO, Nº8 BAIXO D 15129 VIMIANZO

Teléfono: 604073177

Dirección de correo electrónico: mtc@fatimariveiro.es

 

Política de Protección de Datos:

LEXISLACIÓN. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO. O mesmo que o titular da web.

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento é a de atender as solicitudes de contacto recibidas de vostede e, se procede, manterlle informado dos nosos produtos e servizos, actuais ou futuros.

LEGITIMIZACIÓN. Informámoslle de que a base legal para o tratamento dos seus datos é a de poder atender a súa solicitude de contacto. O interesado dá o seu consentimento ao cumprimentar o formulario e enviarnos os seus datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude de contacto e nunca será superior a 1 ano desde a última comunicación.

CESIÓNS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para cumprir coas obrigacións legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFÍS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER Os DEREITOS. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a mtc@fatimariveiro.es indicando por escrito a súa petición e achegando fotocopia do seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas,  FATIMA RIVEIRO  ARJOMIL aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco.

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través desta páxina web  https://www.fatimariveiro.es/ non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1  f) do Regulamento (UE) 2016/679  FATIMA RIVEIRO  ARJOMIL comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Para os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non estea conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as súas reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos,  C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

 

Lexislación aplicable 

O presente Aviso Legal rexerase polo disposto na lexislación española someténdose á xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do titular da web.